loading
GDPR

Pravila privatnosti

Polirve obrt za usluge, trgovinu i prijevoz vl. Vesna Martinović, Osječka 45/2, 10 040 Zagreb
(u daljnjem tekstu: PolirVe) poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka.
Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu s ovom
Politikom privatnosti te odredbama Zakona o zaštiti privatnih podataka (NN 103/03, 118/06,
41/08, 130/11, 106/12), odnosno drugih važećih propisa primjenjivih u Republici Hrvatskoj,
koji uređuju zaštitu osobnih podataka. 
Privatnost naših klijenata izrazito nam je važna i činimo sve kako bismo sačuvali povjerljivost
njihovih podataka. Molimo vas da politiku zaštite osobnih podataka povremeno provjerite s
obzirom na moguće izmjene.

Privola korisnika i odustanak

PolirVe prikuplja osobne podatke korisnika koje oni dobrovoljno daju. Smatra se da je
prihvaćanjem Uvjeta korištenja PolirVe-a, a čiji sastavni dio čini i ova Izjava o privatnosti i
zaštiti podataka, korisnik kao svoju privolu i izričito očitovao svoju volju kojom oni
izražavaju svoju suglasnost s obradom njegovih osobnih podataka u svrhe korištenja usluga
koje nudi PolirVe. Korisnik u svako doba može povući svoju privolu pisanom obavijesti.

Voditelj obrade podataka

PolirVe je voditelj obrade vaših osobnih podataka.
Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i
obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se
može utvrditi, izravno ili neizravno.
Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice
prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.
Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne
može povezati s određenom fizičkom osobom.
 
Koja vrsta podataka se prikuplja?

PolirVe prikuplja sve osobne podatke koji se akumuliraju kada korisnici koriste usluge
ponuđene od Arbona.hr-a (Internet stranica) i komuniciraju s Arbona.hr-om. Prikupljaju se
samo oni osobni podaci koji su bitni za postizanje svrhe radi koje korisnici koriste ponuđene
usluge i njihov opseg neće biti veći od onoga što je nužno da bi se postigla takva svrha.
Navedeno uključuje:
Podatke koje korisnici unesu putem online formulara ili koje oni unesu na drugi način dok

koriste usluge PolirVe-a (primjerice, telefonom ili elektroničkom poštom) uključujući i
osobne podatke (ime, adresu, telefonski broj, datum rođenja, spol, sredstvo plaćanja, itd.),
korisnički podaci koji su poslani ili automatski generirani (primjerice, datum i vrijeme
korištenja usluge, aktualna i prethodno korištena stranica, IP adresa, podaci koji se odnose na
korišteni preglednik, šifra naprave, aktualnu lokaciju, ako su takve informacije dane, itd.), kao
i interakcijski podaci ako su dostupni bez instalacije dodatnih programa na kompjuteru
(primjerice, pokreti mišem i klikovi ili stiskanjem tipki tastature na Internet stranici),
osobni podaci koje generira PolirVe ili treće osobe (primjerice šifre),
Korespondencija i druga komunikacija s korisnicima (primjerice, elektronička pošta,
telefonski razgovori, koji mogu biti snimani ako je potrebno).

Svrha obrade podataka

PolirVe može koristiti korisničke podatke koje prikupi ili koji se za njega prikupe u sljedeće
svrhe:
· Pribavljanje usluga koje nudi PolirVe
· Pripreme raznih vrsta statistika koji se odnose na, primjerice, količinu pokazanog
interesa korisnika za proizvod i usporedbu usluga ili za druge usluge koje PolirVe
nudi,
· Interni trening i kontrola kvalitete,
· Održavanja i razvoja odnosa s klijentima,
· Garancije sigurnosti i dostupnosti sustava i podataka PolirVe te njegovih pružatelja
usluga,
· Korporativne transakcije koje izvrši PolirVe, a koje mogu imati utjecaj na korisničke
podatke,
· Prevencije, otkrivanja i sprečavanja bilo kakve zlouporabe,
· Odgovaranje na opravdane službene upite ili upite u svezi s dokazivanjem tužbi ili
drugih pravnih sporova koji se tiču PolirVe ili u kojima PolirVe sudjeluje.
Daljnje svrhe mogu proizaći iz danih okolnosti ili zakonskih obveza, ili mogu biti potrebne u
sklopu prikupljanja odgovarajućih podataka.

Brošure, komercijalna komunikacija

U svezi s uslugama koje nudi PolirVe, isti može periodično slati brošure ili druge sadržaje
(komercijalne prirode) na adresu ili broj bilo kojeg korisnika koji je registrirao svoju adresu
elektroničke pošte ili bilo koju drugu elektroničku adresu ili broj mobilnog telefona pri
PolirVe. Svojom registracijom, korisnici daju svoju suglasnost na primanje takvih brošura i
sadržaja. Međutim, oni mogu obavijestiti PolirVe u bilo koje vrijeme i bez naplate da ne žele
više primati ili biti obaviješteni o gore navedenom.

Prosljeđuju li se neki podaci trećim stranama?

Uz dolje navedene iznimke, PolirVe načelno ne prosljeđuje nikakve osobne podatke trećim
osobama:
PolirVe može pozvati treće osobe da obrade osobne podatke u ime i isključivo u svrhu
poslovanja PolirVe (npr. Institucije za istraživanje tržišta). PolirVe će primijeniti odgovarajuće
mjere kako bi osigurao da takva treća osoba obrađuje podatke isključivo na način na koji je
PolirVe ovlašten da ih obrađuje;
PolirVe može iznositi osobne podatke trećim osobama ako njegov korisnik tako zatraži
(registracijom, zahtjevom za ponudom, itd.), ako je to inače potrebno da bi se pružila usluga
zahtijevana od korisnika ili ako je PolirVe  izričito obavijestio korisnika o činjenici da će se
njegovi/njezini podaci iznijeti. U iznimnim slučajevima (npr. zlouporaba), podaci korisnika
mogu se iznijeti i trećim osobama za druge svrhe navedene u ovoj izjavi o privatnosti
podataka ili radi svrhe predviđene zakonom. PolirVe ne može kontrolirati, garantirati ili
jamčiti da se treće osobe pridržavaju pravila o zaštiti podataka koja se primjenjuju na
Arbona.hr; oni obrađuju podatke u svoje svrhe, moguće i u inozemstvu gdje se primjenjuju
drukčiji propisi.
PolirVE može iznositi osobne podatke trećim osobama ako je tako predviđeno temeljem
zakona.
Nadalje, PolirVe može trećim osobama iznijeti anonimizirane podatke korisnika. Takvi podaci
imaju formu koja ne dopušta trećim osobama da saznaju identitet dotičnih korisnika ili to nije
vjerojatno.
Svi djelatnici PolirVe-a i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite
privatnosti.

Gdje i kako se čuvaju podaci?

U kontekstu spremanja ili obrade podataka korisnika na drugi način, PolirVe će primijeniti
odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi spriječili neovlaštenu ili na drugi način
nezajamčenu obradu. Takve mjere podvrgnute su redovitoj kontroli i po potrebi se mijenjaju.
To se također primjenjuje i na treće osobe zadužene za vođenje sustava.
Osobni podaci čuvaju se u obliku koji dopušta identifikaciju korisnika i ne duže no što je to
potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju. 
Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili
i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.
Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:
· strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu „nužnog poznavanja“ te
isključivo u svrhe o kojoj ste informirani,
· sigurni prijenos prikupljenih podataka,

· trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih
podataka.

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za
izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu
predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo
onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za
marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite
brisanje, isti će biti odmah obrisani.
Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na
siguran način.

Pitanja i prijedlozi, zahtjevi za informacijama,
ispravkama ili brisanjima

Korisnik ima pravo u svako doba odustati od privole dane za obradu osobnih podataka i zatražiti
prestanak daljnje obrade njegovih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe,
kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose. Korisnik također ima
pravo zatražiti ispravak ili izmjenu osobnih podataka koje je dao na obradu. Odustanak od privole ili
zahtjev za ispravkom ili izmjenom osobnih podataka dostavlja se pisano putem elektroničke pošte na
info@polirve.hr. Korisnik se ima pravo izričito usprotiviti obradi svojih osobnih podataka u svrhe
marketinga i u tom se slučaju osobni podaci koji se na njega odnose neće obrađivati u tu svrhu.
Protivljenje obradi osobnih podataka u svrhe marketinga korisnik će dostaviti pisano putem
elektroničke pošte na info@polirve.hr. Sva ostala pitanja, prijedlozi i komentari u vezi s obradom
osobnih podataka dobrodošli su.
Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno ovim Zakonom, može podnijeti
zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:
info@polirve.hr
+385 091/883-0045
Osječka 45/2,
Zagreb 10 040